Célkitűzésünk

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány 1997-ben jött létre azzal a céllal, hogy a magyarországi gyöngybagolyállomány védelmét segítse aktív védelmi módszerekkel, szemléletformálással. Céljainkat az Alapító Okiratban a következőképpen foglaltuk össze:

…” A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány célja a védett bagolyfajokkal kapcsolatos természet- és környezetvédelmi problémák kezelése.
Magyarországon a gyöngybagoly (Tyto alba) az emberi településekhez, épületekhez kötődik. Általában az egyházi épületek (templomok, kápolnák) tornyaiban költ. Speciális fészkelési igényei miatt máshol csak ritkán találja meg életfeltételeit. A napjainkban megszaporodott örvendetes templomfelújítások sajnos legtöbbször a tornyok lezárásával érnek véget, amelyek következtében a költésben lévő baglyok elpusztulnak.
A gyöngybaglyok példája kiválóan alkalmas arra, hogy más, szintén emberi hatások miatt sérülékeny bagolyfaj helyzetére, a kapcsolódó természetvédelmi problémákra felhívja a figyelmet. Emblematikus, az élővilágban kulcsszerepet betöltő csúcsragadozóként zászlóshajó fajnak, egyszersmind esernyőfajnak tekinthető, hasonlóan a többi bagolyfajhoz. Emiatt a baglyok védelme e fajok megóvásán túl egy sokkal komplexebb természet- és környezetvédelmi szemlélet hatékony terjesztéséhez vezet.

A fentiek alapján az Alapítvány közhasznú feladatának tekinti és tevékenységi körében szerepelnek természetvédelmi célú önkéntes programok, az oktatás formális és nem formális módjai, felnőtt oktatás, az alapítványi célokkal és természetvédelmi etikával összeegyeztethető ökoturizmus, biogazdálkodás, a hagyományos kisléptékű vidéki tájművelés fenntartása, mint a természeti sokféleség megőrzésének kulcsa.

Aktívan részt vesz a védett és fokozottan védett, tartósan sérült madarak gyógyításában, tartásában, bagolymentő ügyeletet és telephelyet tart fenn a sérült madarak ellátására. (A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006(XII.23.)Korm. sz. rendelet 4. § (1) bek., a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 64. § (1) bek.)

A tartós természetvédelmi cél érdekében az Alapítvány természetvédelmi kiadványt szerkeszt és azt eljuttatja az illetékes személyekhez, szervezetekhez. Pontos állományfelmérésekkel tisztázza a hazai fajok elterjedését, nagyságát. (A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5. § (1) bek., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 6./ pontja.)

Kutatásokat kezdeményez és végez a bagolyfajok behatóbb megismerése érdekében. (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 11./, 19./ pont, a kutatásfejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3) bek.)

Aktív lépéseket tesz az elveszett (hagyományos) fészkelőhelyek újrateremtésének érdekében. Gyermekeket és fiatalokat von be a jelen természetvédelmi probléma megoldásába.

Gondoskodik a természetvédelmi szakembergárda utánpótlásáról, a természetvédelmi életpálya modellt és az elhelyezkedési esélyek növelését támogatja. A természetvédelmi szektor egészét érintő képzési, tanulmányi, nemzetközi mobilitási és ösztöndíj programokat dolgoz ki és valósít meg. E programok általános célja, hogy a természetvédelemért élethivatás szerűen tevékenykedni kívánó szakemberek szakmai, idegen nyelvi és a munkaerőpiacon történő elhelyezkedését segítő készségeit fejlessze, ezáltal a természetvédelmi ágazatot erősítse.”…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Supremo Hosting
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB